Leveringsvoorwaarden

Schut elektra is gevestigd te Velserbroek, Tjotter 11, 1991 NH. Inschrijf nummer Kamer van Koophandel  34 10 48 77 en BTW nummer 1864 84 975 B01

Disclaimer

Schut elektra heeft de inhoud van deze web site zorgvuldig samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die u zou kunnen lijden door gebruik van deze informatie.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Schut elektra zijn deze Algemene leveringsvoorwaarden, verder aangeduid als voorwaarden, van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Schut elektra worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen en / of overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Schut elektra zijn vrijblijvend. Schut elektra behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen bij tussentijdse prijsstijgingen, of in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen na offerte datum, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Schut elektra. Schut elektra is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Schut elektra u dit mede, binnen een korte tijd na ontvangst van uw bestelling. Wordt u bestelling geaccepteerd, dan ontvangt u een factuur van Schut elektra waarop u geplaatste artikelen staan vermeld, met aantal, stuks prijs, totaal prijs en een factuurnummer.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen is. Indien er als verkoopprijs een bedrag van nul euro staat vermeld, betreft het hier een artikel met een prijs op aanvraag. De verzendkosten zijn afhankelijk van uw bestelling en bezorgadres en worden voor acceptatie van uw bestelling door Schut elektra aan u medegedeeld. U bent gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de verzendkosten door Schut elektra. Extra heffingen worden vermeld met prijzen exclusief BTW. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden, tenzij bij ondeugdelijkheid van het product, kan deze vervangen worden voor hetzelfde product, mits retour in originele verpakking. U dient zelf de kosten en risico voor het retour zenden te dragen. Betalingen geschieden in overleg na acceptatie van u bestelling. De mogelijkheden zijn:

Telebankieren, Pay Pal of Ideal: Uw bestelling word pas afgeleverd nadat uw betaling bij Schut elektra binnen is. U kunt het totaalbedrag overmaken naar bankrekening 11.83.36.061, Rabobank Spaarndam t.a.v. Schut elektra te Velserbroek. Vergeet hierbij niet uw factuurnummer te vermelden.

Contant: U kunt contant betalen als u de materialen komt afhalen of bij aflevering van de materialen door Schut elektra op uw bezorgadres.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen uw bestelling en de levering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Schut elektra.

Artikel 4. Levering

U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij u worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien u de afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van u. Schut elektra zal normaal binnen 1 tot 2 dagen leveren. Indien het gaat om een speciaal item, zal dit iets langer duren. In dit geval neemt Schut elektra vooraf contact met uw op. U kunt natuurlijk ook altijd zelf contact met ons opnemen of alles op voorraad is ja of nee. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd zijn, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door Schut elektra opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Een overschrijding van een leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Schut elektra is gerechtigd de bestelling in delen te leveren en te factureren. De extra kosten van de na leveringen worden door Schut elektra gedragen.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Schut elektra  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk, via e-mail of per post, over in te lichten. Op de door Schut elektra geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Schut elektra. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Schut elektra kunnen worden uitgesloten. Wij geven GEEN garantie op lampen. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, kan het product voor uw rekening hersteld of vervangen worden. Na goedkeuring van Schut elektra kunt u de producten retour zenden voor een creditnota of om te ruilen. U krijgt dan van Schut elektra een referentienummer. U kunt dan de producten ongebruikt en onbeschadigd in originele, complete en onbeschadigde verpakking terug  sturen of brengen naar Schut elektra. U draagt daarbij zelf de kosten en het risico van de retour zending. Schut elektra behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd. Het bedrag voor creditering zal indien van toepassing, binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terug worden betaald.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van de overeenkomst aan Schut elektra verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over. Indien u met de betalingsverplichtingen jegens Schut elektra tekortschiet, of Schut elektra goede grond geeft te vrezen, dat u in die verplichtingen tekort zal schieten, is Schut elektra gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te (doen) nemen van u of derden. U bent verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Schut elektra geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Schut elektra  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Bestellingen en communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Schut elektra, is Schut elektra niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Schut elektra.

Artikel 9. Persoonsgegevens

Schut elektra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Schut elektra zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd heeft Schut elektra ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Schut elektra gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Schut elektra kan worden toegerekend.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Schut elektra schriftelijk opgave doet van een adres, is Schut elektra gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Schut elektra schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Schut elektra gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgende afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Schut elektra deze voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Schut elektra in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Schut elektra vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Schut elektra is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Toegepaste afbeeldingen zijn illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.